พบ 15 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified

กรองผลลัพธ์
 • คะแนนกิจกรรมทางกายในแต่ละพื้นที่ 1 recent views

  คะแนนกิจกรรมทางกาย (Physical Activities, PA) ในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
  สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 20 มกราคม 2566
 • คะแนนการเข้าถึงได้ของสถานที่ด้วยการเดิน (GoodWalk Score) 1 recent views

  คะแนนที่บอกถึงระดับศักยภาพการเดินของพื้นที่ โดยคำนวณจากสถานที่ดึงดูดการเดิน ซึ่งหากมีสถานที่ดึงดูดการเดินจำนวนมากภายในระยะเดินเท้า คะแนนความเดินได้ของจุดหรือพื้นที่นั้นๆ...
  สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 20 มกราคม 2566
 • CKAN Workshop test 1 recent views

  ทดสอบการอบรม CKAN
  ใช้สำหรับอบรมการใช้งาน C-Kan 28 ธันวาคม 2565
 • โครงการย่อยมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 1 recent views

  ข้อมูลโครงการย่อยมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 7 ตุลาคม 2565
 • โครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 3 recent views

  ข้อมูลโครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 7 ตุลาคม 2565
 • โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 3 recent views

  ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 8 กันยายน 2565
 • สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 1 recent views

  สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน และการพนัน
  สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) 6 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการจัดการอาหารของชุมชน 1 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 6 กันยายน 2565
 • ทะเบียนสื่อยาสูบและแอลกอฮอล์ 1 recent views

  ทะเบียนสื่อยาสูบและแอลกอฮอล์
  สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) 6 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มสุรา 2 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 6 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 11 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 6 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 30 สิงหาคม 2565
 • ข้อมูลสุขภาพจิต 7 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 30 สิงหาคม 2565
 • ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร 10 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 30 สิงหาคม 2565
 • ข้อมูลกิจกรรมทางกาย 1 recent views

  ระชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564 จำนวน...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 30 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).