พบ 17 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 19 recent views

  ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 21 กันยายน 2566
 • แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการสร้... 2 recent views

  ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) **หากท่านต้องการข้อมูล สามารถกรอกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ข้อมูล OpenData TH...
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 20 กันยายน 2566
 • แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล สื่อสุขภาพสสส. (Persona Health) 27 recent views

  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทาระบบสื่อเฉพาะคุณ (Persona Health) เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน...
  ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.) 12 กันยายน 2566
 • ข้อมูลสุขภาพจิต 20 recent views

  สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง ภาวะจิตใจที่เป็นสุข สามารถปรับตัวแก้ปัญหา สร้างสรรค์ทำงานได้ มีความรู้ สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 12 กันยายน 2566
 • คะแนนกิจกรรมทางกายในแต่ละพื้นที่ 8 recent views

  คะแนนกิจกรรมทางกาย (Physical Activities, PA) ในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
  สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 12 กันยายน 2566
 • ข้อมูลการจัดการอาหารของชุมชน 14 recent views

  แหล่งอาหารชุมชน (Community Food sources) ถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้ตัวที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ครัวเรือน
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 12 กันยายน 2566
 • แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล สำหรับแสดงพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (TCNAP) 7 recent views

  เป็นคู่มือสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 11 กันยายน 2566
 • ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร 20 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 11 สิงหาคม 2566
 • ทะเบียนสื่อยาสูบและแอลกอฮอล์ 8 recent views

  ทะเบียนสื่อยาสูบและแอลกอฮอล์
  สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) 11 กรกฎาคม 2566
 • คะแนนการเข้าถึงได้ของสถานที่ด้วยการเดิน (GoodWalk Score) 10 recent views

  คะแนนที่บอกถึงระดับศักยภาพการเดินของพื้นที่ โดยคำนวณจากสถานที่ดึงดูดการเดิน ซึ่งหากมีสถานที่ดึงดูดการเดินจำนวนมากภายในระยะเดินเท้า คะแนนความเดินได้ของจุดหรือพื้นที่นั้นๆ...
  สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 11 กรกฎาคม 2566
 • โครงการย่อยมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 14 recent views

  ข้อมูลโครงการย่อยมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 7 ตุลาคม 2565
 • โครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 12 recent views

  ข้อมูลโครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 7 ตุลาคม 2565
 • สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 12 recent views

  สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน และการพนัน
  สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) 6 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มสุรา 20 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 6 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 20 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 6 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม 30 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 30 สิงหาคม 2565
 • ข้อมูลกิจกรรมทางกาย 17 recent views

  ระชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564 จำนวน...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 30 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).