แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

**หากท่านต้องการข้อมูล สามารถกรอกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ข้อมูล OpenData TH (Project Granting) และส่งมาที่ opendata@thaihealth.or.th เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
* อีเมลผู้ติดต่อ it-group@thaihealth.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบบริหารโครงการ สสส.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • PDF
  • อื่นๆ
API
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 20 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 ธันวาคม 2566