แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล สื่อสุขภาพสสส. (Persona Health)

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทาระบบสื่อเฉพาะคุณ (Persona Health) เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยเป็นบริการเข้าถึงข้อมูล/สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้ดูแลสุขภาพ ด้วยการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับความแตกต่างในแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังได้ขยายองค์ความรู้ โดยเปิดให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อเฉพาะคุณ (Persona Health) เพื่อนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานหรือองค์กรกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อ สสส. จะได้นาไปพิจารณาในการลงนาม MOU ต่อไป

**หากท่านต้องการข้อมูล สามารถกรอกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ข้อมูล OpenData TH (Persona Health) และส่งมาที่ personahealthopendata@thaihealth.or.th เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.)
* อีเมลผู้ติดต่อ personahealthopendata@thaihealth.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
* แหล่งที่มา แหล่งที่มาร่วมกันของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 กรกฎาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 18 ธันวาคม 2566