แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล สื่อสุขภาพสสส. (Persona Health)

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทาระบบสื่อเฉพาะคุณ (Persona Health) เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยเป็นบริการเข้าถึงข้อมูล/สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้ดูแลสุขภาพ ด้วยการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับความแตกต่างในแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังได้ขยายองค์ความรู้ โดยเปิดให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อเฉพาะคุณ (Persona Health) เพื่อนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานหรือองค์กรกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อ สสส. จะได้นาไปพิจารณาในการลงนาม MOU ต่อไป

**หากท่านต้องการข้อมูล สามารถกรอกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ข้อมูล OpenData TH (Persona Health) และส่งมาที่ opendata@thaihealth.or.th เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.)
* อีเมลผู้ติดต่อ personahealthopendata@thaihealth.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
* แหล่งที่มา แหล่งที่มาร่วมกันของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 กรกฎาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กันยายน 2566