พบ 2 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • คะแนนกิจกรรมทางกายในแต่ละพื้นที่ 8 recent views

    คะแนนกิจกรรมทางกาย (Physical Activities, PA) ในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
    สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 12 กันยายน 2566
  • คะแนนการเข้าถึงได้ของสถานที่ด้วยการเดิน (GoodWalk Score) 10 recent views

    คะแนนที่บอกถึงระดับศักยภาพการเดินของพื้นที่ โดยคำนวณจากสถานที่ดึงดูดการเดิน ซึ่งหากมีสถานที่ดึงดูดการเดินจำนวนมากภายในระยะเดินเท้า คะแนนความเดินได้ของจุดหรือพื้นที่นั้นๆ...
    สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 11 กรกฎาคม 2566