แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล สำหรับแสดงพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (TCNAP)

เป็นคู่มือสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
* อีเมลผู้ติดต่อ section03@thaihealth.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา รายงานข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (Thailand Community Networking Appraisal Program: TCNAP) ปี 2564 -- กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • PDF
  • อื่นๆ
API
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล หากท่านต้องการข้อมูล สามารถกรอกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ข้อมูล OpenData TH (TCNAP พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ จำแนกตามพื้นที่) และส่งมาที่ opendata@thaihealth.or.th เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 ตุลาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 ธันวาคม 2566