• คะแนนกิจกรรมทางกายในแต่ละพื้นที่ 204 total views 17 recent views

    คะแนนกิจกรรมทางกาย (Physical Activities, PA) ในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
    สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 4 ตุลาคม 2566
  • คะแนนการเข้าถึงได้ของสถานที่ด้วยการเดิน (GoodWalk Score) 181 total views 11 recent views

    คะแนนที่บอกถึงระดับศักยภาพการเดินของพื้นที่ โดยคำนวณจากสถานที่ดึงดูดการเดิน ซึ่งหากมีสถานที่ดึงดูดการเดินจำนวนมากภายในระยะเดินเท้า คะแนนความเดินได้ของจุดหรือพื้นที่นั้นๆ...
    สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 11 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).