คะแนนกิจกรรมทางกายในแต่ละพื้นที่

คะแนนกิจกรรมทางกาย (Physical Activities, PA) ในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)
* อีเมลผู้ติดต่อ section05@thaihealth.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา โครงการพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกายโดยภารใช้แพลตฟอร์มข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 22 ธันวาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 22 ธันวาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 ตุลาคม 2566