• ข้อมูลการรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 7 total views 4 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2565...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลระบบการจัดการความคุ้มครองทางสังคม 8 total views 5 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2565...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลการควบคุมโรคติดต่อ 4 total views 4 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2565...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลกิจกรรมทางกาย 393 total views 18 recent views

  ระชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564 จำนวน...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร 578 total views 27 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มสุรา 409 total views 22 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 643 total views 25 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 8 total views 7 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2565...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลการจัดการอาหารของชุมชน 346 total views 17 recent views

  แหล่งอาหารชุมชน (Community Food sources) ถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้ตัวที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ครัวเรือน เป็นการสำรวจประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลปัญหาสุขภาพ (โรคอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอื่น) 5 total views 3 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2565...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว 3 total views 3 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2565...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน 7 total views 5 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2565...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 8 total views 8 recent views

  ข้อมูลในระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจในปี 2565 มีจำนวนประชากรทุกช่วงอายุที่สำรวจได้ทั้งสิ้น 9,147,566 คน เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มพิจารณาเฉพาะกลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม 477 total views 32 recent views

  ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
 • โครงการย่อยมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 256 total views 17 recent views

  ข้อมูลโครงการย่อยมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 19 กุมภาพันธ์ 2567
 • โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 447 total views 24 recent views

  ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 22 ธันวาคม 2566
 • แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล สื่อสุขภาพสสส. (Persona Health) 334 total views 21 recent views

  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทาระบบสื่อเฉพาะคุณ (Persona Health) เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน...
  ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.) 18 ธันวาคม 2566
 • แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล สำหรับแสดงพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (TCNAP) 102 total views 10 recent views

  เป็นคู่มือสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 1 ธันวาคม 2566
 • แนวทางการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูล ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการสร้... 242 total views 25 recent views

  ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) **หากท่านต้องการข้อมูล สามารถกรอกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ข้อมูล OpenData TH...
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1 ธันวาคม 2566
 • คะแนนกิจกรรมทางกายในแต่ละพื้นที่ 249 total views 19 recent views

  คะแนนกิจกรรมทางกาย (Physical Activities, PA) ในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
  สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 4 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลสุขภาพจิต 670 total views 28 recent views

  สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง ภาวะจิตใจที่เป็นสุข สามารถปรับตัวแก้ปัญหา สร้างสรรค์ทำงานได้ มีความรู้ สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์...
  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 12 กันยายน 2566
 • ทะเบียนสื่อยาสูบและแอลกอฮอล์ 232 total views 13 recent views

  ทะเบียนสื่อยาสูบและแอลกอฮอล์
  สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) 11 กรกฎาคม 2566
 • คะแนนการเข้าถึงได้ของสถานที่ด้วยการเดิน (GoodWalk Score) 203 total views 7 recent views

  คะแนนที่บอกถึงระดับศักยภาพการเดินของพื้นที่ โดยคำนวณจากสถานที่ดึงดูดการเดิน ซึ่งหากมีสถานที่ดึงดูดการเดินจำนวนมากภายในระยะเดินเท้า คะแนนความเดินได้ของจุดหรือพื้นที่นั้นๆ...
  สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) 11 กรกฎาคม 2566
 • โครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 324 total views 22 recent views

  ข้อมูลโครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 7 ตุลาคม 2565
 • สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 312 total views 23 recent views

  สื่อรณรงค์สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน และการพนัน
  สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) 6 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).