• ข้อมูลกิจกรรมทางกาย 393 total views 18 recent views

    ระชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564 จำนวน...
    สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร 578 total views 27 recent views

    ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
    สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 26 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).